Aviso legal

BCNSCIENCE, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet, per tant, a observar i complir de manera rigorosa aquestes disposicions, com també a qualsevol altra disposició legal aplicable.

BCNSCIENCE, SL, es reserva el dret de modificar qualsevol classe d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, i s’entén, per tant, que en té prou amb la publicació al lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: http://catedra-iop.com
Denominació social: BCNSCIENCE, S.L.
NIF: B84048776
Domicili social: Passatge de Ferrer i Vidal 8, 08005 Barcelona.
Telèfon: 936670505
Adreça electrònica: rgpd@bcnscience.com
Inscripció al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38467, Foli 138, Secció 8, Full B 327513, I/A 7

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web —incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris perquè funcioni, i els dissenys, logotips, textos o gràfics— és propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereix en qualsevol cas l’autorització escrita prèvia del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus propietaris respectius, que són els responsables de qualsevol controvèrsia possible que es pogués suscitar en relació amb aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir els usuaris directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir-los al lloc web principal de catedra-iop.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels titulars d’altres continguts els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial i, per tant, la menció o aparició al lloc web no implica cap existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Qualsevol observació respecte a possibles incompliments de drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre els continguts del lloc web, es pot adreçar a: rgpd@bcnscience.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Pel que a la política d’enllaços, des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat en relació amb aquests continguts. En tot cas, es compromet a retirar de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i a suprimir, per tant, el redireccionament al lloc web amb aquest contingut, i a posar en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es responsabilitza de la informació o els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent del web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i es compromet a col·laborar-hi de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de qualsevol contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el web conté cap contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del web. Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest web està sotmès a la legislació espanyola i, en cas de litigi o controvèrsia sorgits de l’ús del web, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals més propers de Barcelona. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals més propers de Barcelona no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris de la web que, segons la legislació vigent, ostenten la condició de consumidors, cas en què ambdues parts estaran sotmesos a la jurisdicció de els Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.